Zigo

Цели

Известно е, че процесът на развитие на логистичните услуги естествено води до нарастване изискванията на потребителите за качествено обслужване. Високата ефективност при предоставяне на необходимото ниво на обслужване дава ред преимущества на компаниите, обслужващи тази сфера. Но едновременно с това се поражда нуждата от систематизиране на покачващия се обем от данни, извеждане на точен анализ, на база на който да се вземат бързи и навременни решения, оказващи ключова роля в точния момент и не на последно място редуциране на разходите по извършване на услугите.

Всички тези процеси са заложени в електронна система, имаща за цел да покрива всички специфични нужди на компаниите, обслужващи сектора на логистиката. Индивидуално разработен логистичен софтуер, който изчислява сложните алгоритми с цел намиране най-добро решение на проблема за оптимален маршрут и едновременно с това съобразен с изискванията на клиентите за времето за доставка на техните поръчки, е най-добрият вариант, тъй като е проектиран да отговаря специално на нуждите на съответната компания, вместо компанията да се опитва да нагажда своите процеси към вече готов софтуерен продукт.


Интелигентно и надеждно автоматизиране на процесите по планиране, контрол и управление на транспортната дейност.
Оптимизиран подход при управлението на разходите, директно обвързани с процеса на транспорт и доставка.
Реализация на спестявания от редуциран разход за гориво, автоматизиран избор на най-оптимален подход при решаването на транспортните задачи, по отношение правилно разпределение на задачи и тяхното бързо изпълнение, както и повишено бързодействие чрез своевременна и адекватна двупосочна комуникация между участниците в процеса, в самата среда на решението.
Автоматизирано планиране на оптимален маршрут, при зададени критерии: множество от дестинации, брой и тип товари, времеви ограничения.
Актуализация на планиран маршрут, в реално време, при промяна на обхвата от заявки.
Контрол и управление на транспортни ресурси, с отчитане и статистика на минимум следните параметри: изпълнени заявки, изминат път – в километри и визуално представяне (трак), разход на гориво и консумативи, стил на шофиране
Интелигентно и надеждно автоматизиране на процесите по планиране, контрол и управление на транспортната дейност.